بررسی نام

در بررسی نام توسط علم حروف یا نام شناسی (علم الاسماء) به بررسی فرکانس های نام درخواست شده نسبت به شما پرداخته می شود.

انتخاب نام کودک

با وارد کردن نام خانوادگی و نام مادر خود، نام های پیشنهادی برای فرزند شما که با بررسی فرکانس های نام شما به صورت دقیق مطابقت داده شده را دریافت می نمایید.

طالع ابجدی

دراین قسمت برنامه شما می توانید محاسبه برج شما , عنصر شما, ستاره شما,روزهای خوش یمن شما, روزهای نحس شما,ماه خوش یمن شما,سنگ مخصوص شما و... از طریق محاسبه ابجدی را انجام دهید.

اسکان

در این بخش شما با وارد کردم مشخصات خواسته شده می توانید از وجود مهاجرت در شهری که قصد مهاجرت در آن را دارید با خبر شوید که ایا برای شما خوب است یا خیر.

تفاهم زوجین

در این بخش با وارد کردن مشخصات خود و همسر خود طالع شما محاسبه میشود و با توجه به طالع هر دو نوع وضعیت زندگی شما محاسبه و تعریف می شود.

ذکر حاجت

در این بخش با وارد کردن مشخصات خود می توانید ذکر مخصوص برای حاجت خود را دریافت نمایید.

تغییر نام

در بررسی نام توسط علم حروف یا نام شناسی (علم الاسماء) به بررسی فرکانس های نام درخواست شده نسبت به شما پرداخته می شود.

ساعات کواکب

ساعات کواکب (سعد و نحس) با فرمولی دقیق تر از برنامه های مشابه برای بیش از 550 شهر ایران گنجانده شده است

محصولات ویژه

محصولات رایگان

آخرین علوم غیب